NIPT
ikke-invasiv prenatal test

Tjanster Rityta 1 3
Vi tilbyr den mest moderne analysemetoden til det rimeligste alternativet.
Vårt mål er å gjøre NIPT tilgjengelig for flere kvinner gjennom en
toppmoderne NIPT-plattform, høy kundeservice og profesjonell rådgivning.

NIPT

NIPT analyserer risikoen for de tre vanligste kromosomavvikene samt det fremtidige barnets kjønn.

Sampling er risikofri og utføres tidligst ved 10+0 uker av svangerskapet.

Vi har etablert nasjonale henvisningsveier for alle pasienter registrert i Sverige.
OBS! Bor du i et annet land kan vi ikke garantere henvisning til rett instans ved økt risiko for kromosomavvik.

Ett ultraljud utförs på gravid kvinna
Flowchart_Norsk

Vanadis® NIPT - Den neste generasjonen av fosterdiagnostikk

Tjanster Rityta 1 3

Vanadis® NIPT er en ny svenskutviklet, toppmoderne NIPT-plattform.

I motsetning til eldre NIPT-plattformer har den en helautomatisert prosess dvs
kostnadseffektiv og, på grunn av sin høye presisjon, reduserer antallet uanalyserbare svar
med 85-90 % uten å senke deteksjonsraten.

Dette er mulig på grunn av banebrytende ny molekylær forskningsteknologi med avanserte sonder
og nanofiltre som muliggjør analyse av hvert enkelt kromosomfragment

Analysen leser av cellefritt DNA fra fosteret i mors blod.
Ingen sekvensering av hele DNA utføres, men kun
screening for trisomi 13, 18, 21 og kjønn (gratis alternativ).

Babyscreen er stolte av å være den første klinikken i Skandinavia som tilbyr Vanadis® NIPT.

Om NIPT og kromosomavvik

Normalt får vi 23 kromosomer fra moren og 23 fra faren, noe som utgjør 23 par kromosomer – 46 kromosomer som finnes i hver celle i hele kroppen. Noen ganger går det galt under befruktning/celledeling, og en ekstra kopi av et kromosom legges til et av kromosomparene – dette kalles trisomi, altså 3 kromosomer i stedet for 2, en disomi, slik det normalt skal være.

NIPT - Små fragment av fetalt DNA cirkulerar i moderns blodomlopp. Fetalt DNA kan analyseras från ett blodprov för att bedöma risk för kromosomavvikelse

Vanadis® NIPT är en svenskutvecklad NIPT-metod som kom ut på marknaden 2019. Till skillnad från äldre NIPT-plattformar har den en helautomatiserad process som är kostnadseffektiv och, på grund av sin höga precision, sänker antalet ej analyserbara svar med 85-90% jämfört med plattformar som är beroende av en uppskattad fetal fraktion på minst 4% för att ge svar (Harmony m fl). Förenklat kan man säga att Vanadis-metoden analyserar förhållandet mellan de olika kromosomernas inbördes ratio från det cellfria DNA:t, jämför med övriga prover från samma analysomgång och utför olika statistiska beräkningar på informationen. 

Som med andra NIPT-test tas ett venöst blodprov från den blivande mamman, tidigast i graviditetsvecka 10+0.

Vanadis® NIPT analyserar de tre vanligast förekommande kromosomavvikelserna (T13, T18, T21) samt kön (gratis tillval) hos det kommande barnet.

Hos Babyscreen® vill vi att ett ultraljud är gjort före NIPT-testet så vi vet att fostret lever, att graviditeten sitter på rätt ställe och vi vet hur många foster som finns.
Om man inte har gjort ett ultraljud kan Babyscreens® kliniker erbjuda kombinationstjänster med NIPT och Ultraljud (jmf Babyscreenklinik vs anslutet provtagningsställe). Vi rekommenderar att ultraljudet ej är äldre än en vecka när man gör sitt NIPT-test. 

Ultraljud hos Babyscreen® genomförs av en erfaren ultraljudsutbildad Barnmorska eller läkare på de senaste Ultraljudsapparaterna som finns på marknaden med 3D/4D-teknologi. 
Under undersökningen tages bilder/film som skickas direkt till patientens mobiltelefon med Tricefy® – ett modernt patientsäkert bildhanteringssystem. 
Blodprovet för NIPT tages sedan i två rör som märks upp och skickas avidentifierat till ett PerkinElmer®-anslutet laboratorium i Sverige. Ett rör är reserv.

 

Svaret på NIPT är binärt. Det finns låg risk eller förhöjd risk. Inga andra svar. Vid låg risk får man ett e-brev med en nedladdningsbar länk. Länken innehåller en förenklad svarsrapport från Babyscreen som är lätt att förstå. Där presenteras kön (gratis tillval) som en QR-kod. Den måste man öppna separat för att se resultatet för analysen av kön.  En könskromosombestämning görs via analys av Y-kromosom som bara finns hos manliga foster. Om det är två foster och Y-kromosom påvisas i blodprovet så innebär det att minst ett av fostren är av manligt kön. Resultatet kan visas som en överraskningsvideo ni kan se tillsammans med familj/vänner eller endast i textform. Ni väljer själv när ni klickat in er på länken. Resultatvideon har en länk som kan delas med personer som inte kan närvara fysiskt i händelse av att ni önskar göra ett event av avslöjandet.  

På NIPT-resultatrapporten presenteras också en kalkylerad risk i % för varje trisomi. Siffran i sig är underordnad resultatet. Är det låg risk är det låg risk. Vid förhöjd risk ringer alltid vår gynekolog upp för rådgivning, information och hjälper till med eventuell remiss till nästa instans innan vi skickar ut resultatet (OBS! Om man inte bor i Sverige kan vi inte garantera att vi kan ordna remiss). Man blir aldrig sittande själv med ett positivt svar.

Om vi behöver använda reservröret ringer vi också. I enstaka fall kan ett nytt prov behöva tas – då ringer vi också. Ringer någon är det alltså inte säkert att något är fel, vi kanske bara behöver ett nytt prov. 

Svarstiden är ca 10 arbetsdagar (provtagningsdagen är dag noll). Det är för att NIPT-proverna körs i batcher om minst 40 prover. De kan inte köras ett och ett. En körning tar 3-4 dygn beroende på antal prover. Lite beroende på när provet anländer till laboratoriet kan svarstiden variera. Vid försening kommunicerar vi via e-post. Analysresultat eller meddelande om ev försening skickas ut arbetsdag 10. Oftast kvällstid.

De flesta NIPT-analyser på marknaden använder sig av PCR-baserade avancerade sekvenseringsplattformar vilka både är tekniskt svåra och dyrare för laboratorier att hantera. Dessa har också lägre precision vilket ger upphov till höga kostnader för klinikerna och därmed även i slutändan för kvinnorna/paren som efterfrågar analysen. Låg precision medför att många kvinnor inte kan få provsvar, behöver ta om sina prover och laboratoriet behöver köra om analyserna. Det kan medföra onödig oro. Vanadis NIPT ger svar till >85% fler än traditionella plattformar som är beroende av en fetal fraktion på 4% för att kunna lämna svar. No call rate är 0.9-1.5% efter analys av första röret och 0.02-0.12 % efter analys av båda rören. Analys av rör två ger resultat till >85% av de som får no call i första körningen. 

Här kan du läsa en jämförande studie mellan Harmony® NIPT och Vanadis® NIPT från American Journal of Obstetrics and Gynecology 2022. 

Detaljer kring skillnaderna på Vanadis® och traditionell NIPT finns  även i
denna artikel från Nature.

 • Graviditet med fler än 2 foster 
 • Trisomi hos modern
 • Cancersjuk moder  
 • Blodtransfusion i närtid (4 mån) 
 • Före graviditetsvecka 10+0
 • Maternell mosaicism 
 • Partiell trisomi 
 • Maternell organtransplantation
 • Vanishing twin
 • Pågående behandling med IVIG
 • Mottagen benmärgstransplantation
 • Annat tillstånd med förekomst av externt DNA hos modern

(DENNA FLIK ÄR UNDER REDIGERING)
NIPT är den säkraste riskfria undersökningen man kan göra för att kontrollera kromosomavvikelser. Provtagningen är säker för mamman och för fostret. 

Vanadis NIPT är en plattform med väldigt hög precision* vilket innebär att endast ca 0.05% – 0.12% (3-12/10 000) av alla kvinnor inte kan få svar på sin NIPT-analys (efter analys av två rör). 

Analysens prestanda kan beskrivas på olika sätt. De vanligaste måtten är sensitivitet, specificitet, PPV och NPV

Data skiljer sig alltid i olika studier och vi presenterar därför prestandan i olika tabeller. Som underlag för hur vanliga de olika kromosomavvikelserna är i Europa (Prevalens) har vi använt en referens av Wellesley D et al. 

Specificitet: Hos graviditeter som har ett negativt svar för en kromosomavvikelse så visar Vanadis NIPT rätt resultat för*:

 • T21 – Downs syndrom i 99,8% av fallen
 • T18 – Edwards syndrom i 99,99% av fallen
 • T13 – Pataus syndrom i 99,99% av fallen
 • Falskt negativa svar är ca 1-3 på 10 000.

Hos graviditeter som har ett positivt svar (sensitivitet) för en kromosomavvikelse så ger Vanadis NIPT utslag för >99,9% av dessa.  

Falskt positiva svar förekommer dock hos alla NIPT-plattformar. Detta beror på att vi mäter DNA från moderkakan. Man kan alltså ha trisomier i moderkakan men fostret kan vara opåverkat. NIPT kan inte skilja på dessa tillstånd. Vid positiva svar rekommenderas därför, om man vill, att man går vidare med invasiv provtagning – dvs analys av fostervatten eller moderkaka. Dessa prover är inte riskfria och innebär en viss risk för missfall, därför vill man inte göra dem i onödan, men de är säkrare.  

NIPT screenar för samma tillstånd som KUB men har högre precision. I tillägg screenar NIPT för barnets kön om man önskar.

Könsscreening kan annars göras med ultraljud – tidigast från v 18 – ca 80% säkert. NIPT screenar för kön från v 10+0 – 98.6-99.5% säkert.

Ett KUB-test ger ett falskt negativt svar för kromosomavvikelser, det vill säga att testet säger att allt är bra när fostret är påverkat, hos ca 17% av de foster som faktiskt är sjuka. Falskt positiva svar är ca 5%. (Ref: Padula et Al.)

*(Referensdata är inkluderat från tre nya ännu opublicerade studier från Canada, USA och Frankrike på Vanadis-plattformen. Alla tre studierna är från oselekterat patientmaterial och på ca 7000 patienter vardera. Studien från Frankrike innehåller data från tvillinggraviditeter)

Ett ultraljud i nära anslutning till NIPT-provtagningen är viktig eftersom man med ultraljud kan bedöma både antal foster och hur långt gången graviditeten är. Dessutom bekräftas att graviditeten lever, har korrekt placering och är tillräckligt långt gången för att NIPT ska vara genomförbart.

Notera att NIPT-svaret alltså inte kan påvisa om graviditeten nyligen har avstannat, om kvinnan haft ett missfall eller ett så kallat uteblivet missfall, något som den gravida själv inte behöver vara medveten om.

Ett fosterultraljud är en helt ofarlig undersökning. 

Ett NIPT som tages där man inte känner till allt om graviditeten kan inge falsk trygghet.

Exempel 1: Patienten tror att graviditeten är äldre än vecka 10+0 men fostrets ålder är betydligt yngre. NIPT ger ett svar – men svaret är inte lika pålitligt vilket kan orsaka sen diagnos vid kromosomavvikelser.

Exempel 2: Graviditeten utvecklas inte längre. Foster-DNA finns ändå i moderns blod och ett svar på NIPT kommer ändå fås vilket kan inge falsk trygghet.

Exempel 3: NIPT visar att fostret sannolikt är pojke. Det kan finnas två foster vilket man ej känner till om ultraljud ej är gjort. I ett sådant fall säger svaret endast att minst ett av fostren sannolikt är av manligt kön.

Ultraljud rekommenderas  +/- 7 dagar från provtagning för NIPT.

Detta beror på att man med hög säkerhet vill veta att det finns tillräcklig mängd DNA från fostret i den gravidas blodomlopp för att analysen ska kunna genomföras med ett säkert resultat.

NIPT (non-invasive prenatal testing) är den mest moderna och tillförlitliga screeningmetod som finns på marknaden avseende de vanligaste kromosomavvikelserna som är förenliga med liv, men är ändå inte så exakt att den är diagnostisk/alltid helt korrekt i sina utlåtanden. Det är en riskbedömning.

Detta innebär att både så kallat falskt positiva och falskt negativa svar förekommer, även om det är mycket ovanligt.

Ett falskt positivt svar innebär att en NIPT-analys med förhöjd risk visar sig efter kompletterande undersökning vara felaktig; den undersökta graviditeten var inte drabbad av kromosomavvikelse. Detta innebär att några definitiva beslut rörande graviditeten inte bör baseras enbart på ett NIPT-svar. Den främsta anledningen till falskt positiva svar är att NIPT analyserar DNA från moderkakan. Kromosomavvikelser kan således förekomma i moderkakan trots att fostret är friskt. Detta sker i storleksordningen 1/1 000.

Ett falskt negativt svar innebär det omvända; en NIPT-analys utfaller som lågrisk, men trots detta visar det sig att barnet är drabbat av någon av de undersökta kromosomavvikelserna. Detta är utifrån nuvarande kunskap mycket ovanligt och sker i storleksordningen 1/10 000.

Testet kan också screena för kön. Då eftersöks förekomsten av Y-kromosom som finns hos foster med manligt kön. Screening är 99.5% säker. Om graviditeten innehåller fler än ett foster kan analysen screena för förekomst av en pojke i graviditeten, men kan ej avgöra hur många foster av manligt kön det finns. 

Vanadis NIPT bedömer risken för trisomi 13, 18 och 21 som är de vanligaste formerna av kromosomavvikelser.

En rosa ikon-illustration av en DNA-sträng inuti ett ägg

Fakta

Vanadis® NIPT er den nyeste teknologiske NIPT-plattformen, som i motsetning til andre NIPT-metoder er basert på såkalt Rolling Circle Replication. Vanadis® NIPT bruker ikke PCR til analyse, noe som gjør prosessen raskere, sikrere (høyere presisjon) og billigere.
NIPT (Non-Invasive Fetal Diagnostics) er en undersøkelse som utføres i stedet for KUB (Kombinert ultralyd og blodprøve). NIPT er den sikreste risikofrie metoden for diagnostisering av kromosomavvik. NIPT kan gjøres fra uke 10+0 og utføres via vanlig blodprøve på mor.